پروزه ها اماده همکاری ونصب واجرای داربست جهت پروزه های در حال احداث باکادری مجرب وتحربه ومتخصص
داربست راه پله1 اماده همکاری ونصب واجرای داربست جهت پروزه های در حال احداث باکادری مجرب وتحربه ومتخصص
راه پله باداربست باطراحی ودقت امکان نصب راه پله موقت باداربست می باشد بااین روش داربست بندی هزینه تانصف کاهش می یابدداربست دلتا پیشرودرانجام این کارواجرای بیش از50مورد درسراسرتهران عملیات داربست بندی جهت راه پله به صورت شمشیری
داربست نما رسالت دراین تصویراصول داربست بندی فاصله پایه های داربست توصیف شده است
داربست گلدسته این پروژه مربوط به مسجدبزرگ امام سجاد می باشد که داربست دلتا تمام کارهای مربوط به داربست بندی راانجام داده است داربست گلدسته داربست داخل گنبد داربست بیرون گنبد داربست نمای مسجد
پروژه داربست نما دراجراي داربست نما هميشه بايد درانتخاب جاي پايه هاي داربست وردي ساختمان محل تخليه مصالح فاصله پايه هاي داربست نصب شده حتي نوع كاري كه لازم است روي داربست انجام شود دقت زيادي داشته باشيم حواسمان باشد پايه هاي داربست روي جاهاي سست گودال هاي پرشده قرارنگيرد بسته به نماهاي مختلف داربست نصب شده متفاوت است چه ازلحاظ عرضي وچه ازلحاظ فاصله قالب هاي داربستي
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1