پروژه داربست نما

10 / 10
از 5 کاربر

دراجراي داربست نما هميشه بايد درانتخاب جاي پايه هاي داربست وردي ساختمان محل تخليه مصالح فاصله پايه هاي داربست نصب شده حتي نوع كاري كه لازم است روي داربست انجام شود دقت زيادي داشته باشيم 

حواسمان باشد پايه هاي داربست روي جاهاي سست گودال هاي پرشده قرارنگيرد

بسته به نماهاي مختلف  داربست نصب شده متفاوت است چه ازلحاظ عرضي وچه ازلحاظ فاصله قالب هاي داربستي

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1