راه پله باداربست

10 / 10
از 5 کاربر

باطراحی ودقت امکان نصب راه پله موقت باداربست می باشد بااین روش داربست بندی هزینه تانصف کاهش می یابدداربست دلتا پیشرودرانجام این کارواجرای بیش از50مورد درسراسرتهران عملیات داربست بندی جهت راه پله به صورت شمشیری

ماتوانسته ايم دسترسي به عمق چهل متري زمين رابراي پروژه فاضلاب تهران رابانصب داربستواجراي پله داربستيرااسان وخدمت بزرگي دراجراي اين پروژه بزرگ انجام داده باشيم

لازم است كه بدانيم هزينه اجراي پله باداربست دراين پروژه ها ازلحاظ هزينه حدوديك سوم راه پله هاي اماده دربازارمي باشد ودوم اينكه ازلحاظ ايستايي ومقاومت نيز درمقايسه باپله هاي امادهمقاومتر وايسستاترمي باشد

البته ارا وطراحي پله موقت باداربست نيازبه تجربه ومهارت زيادي دارد

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1