هدف داربست بندي

8 / 10
از 25 کاربر

 

داربست فلزي دلتا

داربست دلتادرنصب داربست براي نما ومواردديگرمانندبراي مثال داربست براي رنگ اميزي,سنگكاري وسيمانكاري نماشويي و...عمومابايك رويه داربست بندي مي شوند وتفاوت ان در بالا وپايين بسته شده قالب هاي داربست جهت دسترسي استفاده كننده قرارمي گيرند كه دراين گونه داربست هافواصل پايه هاازهم سه متروفواصل قالب داربستها١.٥مي باشد هدف ازداربست بندي را بايدبدانيم 

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1