موارد-موثر-بر-قیمت-و-محاسبه داربست فلزی

8 / 10
از 19 کاربر

گروه داربست فلزی دلتا اماده ارایه نصب واجاره وفروش وسایرخدمات داربست به جهت کارهای کوچک وپروژه های بزرگ دولتی وشخصی درتهران می باشد.
نکات تاثیر گذاردر محاسبه ومتراژومبلغ داربست به صورت ذیل می باشد.
اجاره بهای داربست فلزی برای متراژ از1تا100متر مربع
برای هرقسمت ساختمان ازیک روزتا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
اجاره بهای داربست فلزی برای متراژ از101تا150متر مربع
برای هرقسمت ساختمان ازیک روزتا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
اجاره بهای داربست فلزی برای متراژ از150تا200متر مربع
برای هرقسمت ساختمان ازیک روزتا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
اجاره بهای داربست فلزی برای زیر بتن از1تا100مترمکعب
اجاره ونصب داربست جهت بتن ریزی فواصل پایه ها به فاصله یک مترازهم
اجاره ونصب داربست جهت بتن ریزی فواصل پایه ها به فاصله ی2مترازهم
اجاره ونصب داربست جهت گچ کاری ونقاشی از یک روز تایک ماه تاارتفاع 6متر
اجاره ونصب داربست جهت پاسیوبه ابعاد3در3 از یک روز تایک ماه تاارتفاع12متر
اجاره ونصب داربست جهت پاسیوبه ابعاد3در3 از یک روز تایک ماه تاارتفاع 18متر
اجاره ونصب داربست جهت اسانسوربه ابعاد1در1از یک روز تایک ماه تاارتفاع 12متر
اجاره ونصب داربست جهت اسانسوربه ابعاد1در1از یک روز تایک ماه تاارتفاع 18متر
اجاره ونصب داربست جهت اسانسوربه ابعادبزرگتراز1در1از یک روز تایک ماه تاارتفاع 18متر
اجاره ونصب داربست فلزی برای چهار پایه چرخ دار{متحرک}تاابعاد 3در3درارتفاع 6متر
اجاره ونصب داربست فلزی برای طاق ونصرت به ارتفاع 6متروطول 6متر
برای ساختمان هایی که ارتفاع بیشتراز6مترارتفاع دارندبه ازای هریک مترمازادارتفاع40000به قیمت اصلی اضافه می شود.
 داربست هایی که روی پشته بام نصب می شودتا ارتفاع ۶ متر توافقی و بیش از ۶ متر ارتفاع از کف حساب می شود.

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1