موارد استفاده ازداربست فلزی

8 / 10
از 19 کاربر

 

1-نما

نماباعرض یکمتر(قالبی)ودربعضی مواردبسته به شکستگی نما قالب دومتری.

 

2-کفراژ:

کفراژپشت نما:نصب داربست به جهت استحکام نما نصب می گردد.

کفراژبرای زیربتن:داربست برای حفظ ونگهداری بتن تازه وتیرچه بکارمی رود

3-دیواره برای مراسمات

4-داربست برای بنرهای تبلیغاتی

5-نصب راه پله موقت کارگاهی باداربست فلزی

که باکف پله دوبل قالب داربستی ویاکف پله اماده درست می شود.

 6-نصب داربست فلزی برای استفاده برای جرثقیل دستی ودستگاه ای بتن پاش

7-داربست فلزی چهت نگه داشتن وسایل سنگین

8-داربست فلزی درانبارهاوقفسه بندی های موقت

9-داربست فلزی برای نصب بیلبوردهاو...

10-ایجادگیت وورودی ودالان وحفاظ باداربست که به سرعت نصب وجمع اوری می شوند

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1