محاسبه متراژداربست

8 / 10
از 25 کاربر

 

نحوه محاسبه داربست

محاسبه داربست ,هزينه داربست,نقاشي داربست

اجاره داربست فلزي دلتا 

اجاره داربست دلتا اگر به طورمثال طول ١٣مترباشد چون حداكثرفاصله پايه هاي داربست ٣مترازهم هست براي دهنه اخر١متر ميماندكه بجز دومتر لوله همه كارها براي ان پايه اخربمانند بقيه پايه هاي داربست هزينه ميشود براي همين ١٣مترمعادل ١٥متر درمحاسبه داربست فلزي درنظرگرفته مي شود يعني درنماهاي شكسته فاصله پايه تاپايه داربست را ٣متردرنظرميگيرند

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1