ظرفیت عملی داربست

8 / 10
از 19 کاربر

حال می خواهیم ظرفیت عملی داربست را بیان کنیم.ظرفیت عملی داربست شامل موارد زیر می باشد:

داربست ها و اجزای آن باید قادر باشند که وزن خودشان را و حداقل چهار برار حداکثر  بار اعمال شده را بدون عیب و نقص تحمل کنند. ( بار اعمال شده شامل وزن کارگر، وزن تجهیزات و مصالح است).

√ هر یک از طناب های معلق باید قادر به حمایت 6 برابر ظرفیت عملی داربست بدون نقص و عیب باشد.

√ الوارهای حامل باید حداقل تحمل 1500 پوند نیرو بر اینچ مربع را داشته باشند.

√ اتصالات و وزن های تعادل مورد استفاده برا ی توازن و بالانس داربست های معلق قابل تنظیم باید تحمل چهار برابر ظرفیت داربست را داشته باشد.

نکته مهم این است که منظوراز ظرفیت بهینه داربست باید نوع لوله داربست وبست های استاندارد داربست وهمچنین اکیپ نصب داربست فلزی بسیارکاربلد ومورو قبول باشند

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1