سقوط داربست

8 / 10
از 13 کاربر

سقوط داربست بند وریزش داربست هفته پیش حادثه ساز شددراثرسقوط داربست وعدم مهارت کافی 4نفرداربست بند کشته شدند دراین حادثه که دراثرخالی شدن زیرپایه های داربست وعدم رعایت ایمنی داربست بندی وسهل انگاری کارفرما باعث شد 4 نفرداربستبند به کام مرگ کشیده شوند

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1