داربست زیربتن

8 / 10
از 13 کاربر

داربست جهت زیربتن عموما جهت زیر تیرها بافاصله120 سانتی متری توان تحمل 2200کیلوگرم رادارد ضمنا درنصب داربست زیربتن مسیله کمانش ولاغری لوله هابایدکنترل گردد.

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1