توصیه-داربست

8 / 10
از 19 کاربر

اگرروی داربستی اتیکت قرمزنصب شده باشدیعنی این داربست غیرقابل استفاده می باشد

بهتراست داربستی که اتیکت قرمز داردرابانوارخطربسته شود

درزمان بارندگی وباد هرگونه تغیردرداربست داربست بندی غیرمجازمیباشد

داربست بایدهرچندمدت توسط داربست بند ماهرتعمیر وبازرسی شود

داربست بندهاباید درکلاس های داربست بندی شرکت وگواهی داربست بندی راداشته باشند

هنگام کارباداربست حتمابایدازاچاررینگی استفاده شود

به جهت جلوگیری ازبرق گرفتگی حتما داربست ها بایدبافاصله نصب شوند

کلام اخر در نصب داربست فلزی حتما ازافراد ونصاب های باسابقه درکارداربست بندی استفاده شود

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1