ایمنی داربست و داربست بندی

8 / 10
از 19 کاربر

داربست و داربست بندی

تعریف داربست : داربست ساختاری است موقتی شامل یک یا چند جایگاه کار، اجزاء نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه ها که در حین اجرای هر گونه عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا، حفظ و نگهداری کارگر یا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد.

شخص ذی صلاح

شخص ذی صلاح کسی است که می تواند شرایط کاری خطرناک را شناسایی کند و مجوز و اختیارات لازم برای اقدامات اصلاحی فوری به منظور حذف این خطرات را دارا می باشد. این فرد مسولیت اولیه برای نظارت، هدایت، نصب، برداشت و تغییر تمامی داربست ها را دارد و باید به مسائل زیر آگاهی کامل داشته باشد:

باید شرایط کاربرد انواع داربست ها را بداند.

قادر به شناسایی و اصلاح مخاطرات در مواجهه با کار داربست بندی باشد.
در زمینه ساختار انواع داربست های مورد استفاده آموزش دیده باشد.

وظایف شخص ذی صلاح

√ تعیین دسترسی های عملی ایمن برای نصب و برداشت و استفاده از داربست

√ بازرسی داربست ها، قطعات و اجزای آن قبل از شروع به کار و بعد از هر حادثه ای که می تواند روی درستی قطعات داربست تاثیر بگذارد.نظارت و هدایت روی نصب داربست، برداشتن آن و تغییر محل کار

√ تعیین اقدامات عملی برای حفاظت از سقوط افراد در هنگام نصب و برداشت داربست

√ تعیین اینکه آیا کار بر روی داربست در روزهای طوفانی و بادخیز ایمن است.

√ تعیین اینکه آیا قطعات و اجزای داربست که از مواد مختلف ساخته شده اند، می توانند با همدیگر مورد استفاده قرار بگیرند.

√ شناسایی علل قطعات معیوب داربست و اصلاح مخاطرات آن

√ بازرسی طناب های مورد استفاده در داربست های معلق و شناسایی نواقصات آن

√ بازرسی طناب ها و ریسمان های مصنوعی مورد استفاده برای گارد ریل های میانی یا بالایی داربست.

√ انتخاب، هدایت و آموزش افرادی که داربست را نصب می کنند و بر می دارند و محل ان را تغییر می دهند.

√ آموزش کارگران در زمینه نصب، برداشتن داربست، حرکت دادن، کار کردن، تعمیر کردن، نگهداری یا بازرسی داربست ها برای شناسایی مخاطرات کاری مربوطه.

مخاطرات داربست


√ سقوط از ارتفاع، ناشی از سرخوردن، دسترسی ناایمن، فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط

√ صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهیزات، و مواد زائد

√ برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق

√ صدمه دیدن و خراب شدن داربست بواسطه عدم تعادل یا بارگذاری بیش از حد

√ تخته گذاری ناایمن و بد

ایمنی داربست یعنی  در تمام مراحل داربست بندی نه خطری متوجه افراد غیرگردد ونه خطری متوجه نصاب های داربست وکارگران داربست بند درحین نصب واجرای داربست گردد

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1