سقوط داربست درسعادت اباد

10 / 10
از 3 کاربر

داربست يك ساختمان ده طبقه به دليل بادشديدونصب نادرست سقوط كرد اين داربست فلزي كه مربوط به مالك ساختمان بوده درحوالي ساعت ١٧دربلوارسعات اباد سقوط وباعث بسته شدن بلوارشد كه خسارت جاني نداشته وباعث خسارت به چندخودرو شده استنكته اصلي وعلت سقوط اين است كه ازافراد غيرمتخصص درنصب واجراي داربست هرچند ارزان استفاده نكنيم وماهيانه داربست ها رابوسيله نصاب ماهرچك كنيم اگرروي داربست ها واجاره داربست ونصب شده داربست راباگوني پوشانده ايم حتما بادخور وتمهيدات لازم براي حفظ وپايداري داربست بعمل ايد 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1