حوادث داربست

10 / 10
از 1 کاربر

سقوط داربست دررشتدراثر دستكاري ودخالت افرادغيرفني درنصب داربست نصب شده كارگر٥٣از روي داربست سقوط كرده وباعث مصدوميت وي شدعلت سقوط ازروي داربست فلزي كه قراربوده بصورت اجاره داربست باشد عدم مهارت كافي نصاب داربست وقدرت بدني لازم ،نبستن كمربندي ايمني مخصوص داربست،عدم نصب حفاظ ضربه گير 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1